Fejér Ernő
képzőművész, fotóművész
szakmai életrajza

 

1945-ben született Diósgyőr-Vasgyárban (Miskolc).

1964-ben végzett a miskolci Z. M. Gépipari Technikumban általános

gépész szakon.

1964-től különböző tervezőintézeteknél dolgozik épületgépész szerkesz-

tőként, majd tervezőként 1976-ig.

1966-tól kezd képzőművészettel foglalkozni, ösztönös ideakeresésből.

1974-ben sikertelen képzőművészeti felvételije miatt (túlkoros,kialakult),

felhagy a rajzolással.

1976-tól 1987-ig a miskolci József Atilla Könyvtár Kiállítótermében dolgo-

zik kiállítás szervezőként, rendezőként,fotográfusként. Ez idő alatt a

Miskolci Galériában is dolgozik időszakonként, hasonló feladatokat végezve.

Közel 100 kortárs képzőművészeti, könyvművészeti,fotóművészeti és

irodalomtörténeti kiállítást, könyvpremiert szervez és rendez. A kiállítások

katalógusait,plakátjait tervezi, szerkeszti. A könyvtárban kialakít egy pro-

fesszionális fotólabort, mely kiszolgálja a képzőművészeti dokumentálást

és a helytörténeti gyűjtést.

Feleségével Nagy Mária könyvtárvezetővel közösen kialakítanak egy idegen

nyelvű képző- és iparművészeti könyvgyűjteményt és egy képzőművészeti

diatárat, reprodukció gyűjteményt.

Számos könyvet tervez a Napjaink című folyóiratnak.

Fotográfiái, írásai, rajzai jelentek meg a Fotóművészetben,a Fotóban, a

Művészetben, a Magyar Grafikában, a Mozgó Világban,a Napjainkban, a

Holnapban,az Új Holnapban. Számos képzőművészeti-, könyvművészeti- és

fotókiállításhoz tervezett katalógust és plakátot.

Országos Könyvheti plakátot tervezett 1981-ben és 1982-ben.

1979-ben magántanulóként általános fényképész oklevelet szerez.

1979-től kezdi fotógráfiáit publikálni szakfolyóiratokban (Fotó,Fotóművészet)

illetve csoportos kiállitásokon szerepel.

1980-tól1986-ig a Fotóművészet cimű szaklap 7 nivódiját nyeri el pálya-

munkáival.

1980-tól kezdi el írni publikálásra nem szánt "Üzenőfüzeteit".

(2018.05.-ig 46 kötet)

1983-ban rendezi első önálló fotókiállítását Vesztesek címmel.

1986-ban invitálják és felveszik a Magyar Fotóművészek Szövetségébe.

1986-ban az V. Esztergomi Fotóbiennálé nagydíjasa Pótcselekvés

csendéleteivel.

1987-től 1989-ig a miskolci Déli Hirlapnál dolgozik fotóriporterként,

újságiróként.

1989-ben elnyeri a Kulturális Minisztérium Római Művészeti Akadémia

Ösztöndíját.

1989-ben elbocsátják a Déli Hírlaptól. Két évig munkanélküli.

Művészi és általános életútja megtörik. Újra fel kell építenie szellemi és

fizikai egzisztenciáját, ismeretlen és tőle idegen keretek között. A pszichés

gödörből a rajzolás emeli ki.

1989-ben feleségével közösen megalapítja a Foto & Design Kft-t,

de a budapesti, Ernst Múzeumbeli kiállításáig nem dolgozik a cégében.

1987–1991 között újból az autonóm képgrafika felé fordul. A négy év

alatt készített grafikáiból és montázsaiból

1991-ben a budapesti Ernst Múzeumban önálló kiállítást rendez

"Organon" címmel. Ezt követi a Miskolci Galériában hasonló című kiállítása.

1991-től 2005-ig kényszervállalkozó, szerényen sikeres.

1991-től 2001-ig nem fotografál, de kiállításokon részt vesz.

Kizárólag rajzol és montázsokat készít. Szellemi és anyagi egzisztenciája

élesen szétválik, "működőképes skizofréniának" tartja a maga szempont-

jából az 1989-től 2005-ig "eltékozolt" 16 évet,ami már sohasem pótolható.

1992-ben felveszik a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarájába,

mely sajnos, pár évet élt.

1992-ben a Foto & Design Kft-én belül létrehozzák a Művészellátó

szaküzletet.

1993-ban felveszik a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe, 

(MAOE) a képzőművész tagozatba.

1993-ban felvételét kéri a Magyar Képzőművészek Szövetségébe.

Felvétele elsikkad a Szövetség átalakulási folyamatában.

1993. március 15-én a Művelődési és Közoktatási miniszter Balogh

Rudolf-díjat adományoz részére.

1993-ban dr. Kunt Ernő, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara

Kulturális- és Vizuális Antropológia Tanszékének vezetője meghívja a

tanszékre oktatónak.(amit a Balogh R. dij tett lehetővé)

1994-ben a Magyar Fotóművészek Szövetsége keretén belül megalakuló

"Első alkotócsoport" tagja lesz.

1996-ban megvált az Antropológia Tanszéktől dr. Kunt Ernő váratlan halála

miatt.

1996-ban a Fotóművészek Szövetsége kiadásában és a Nemzeti Kultu-

rális Alap támogatásával a Fényképtár című sorozatban kötete jelenik meg.

(szerkesztette Gera Mihály).

1997-ben a Miskolchoz közeli Harsány községbe költözik.

1997-ben a kulturális miniszter meghívja, illetve delegálja a Balogh Rudolf 

díjat jelölő bizottságba. (2006-ig vesz részt benne)

1997-ben a Nemzeti Kulturális Alap pályadíjban részesíti.

1997-ben a Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola

a sok évtizede folyó fényképész szakmunkásképzés megújítására

meghívja művészeti vezetőnek.Kialakítja az új alkalmazott fotográfusi

képzés technikai hátterét, képzési anyagát.

2000-ben felmentik művészeti vezetői állásából, mert nincs pedagógiai

képesítése.

2000-től visszatér saját tulajdonú cégébe dolgozni.

2000-től szerepel a Képző és Iparművészeti Lektorátus szakértői név-

jegyzékében (autonóm és alkalmazott fotográfia).

2001-ben a Nemzeti Kulturális Alaptól alkotói támogatást kap hét hónapi

időtartamra.

2003-ban felveszik a Magyar Grafikusművészek Szövetségébe.

2005-ben az Nemzeti Kulturális Alap teljes körű támogatásban részesíti a

Magyar Fotográfusok Házában rendezett kiállítását.

2005-ben fenti kiállítást követően váratlanul felhagy a fotografálással.

2005-ben eladja cégét és művészellátó üzletét. Nyugdíjba vonul.

Képeivel, könyveivel, hanglemezeivel foglalkozik. Üzenőfüzeteit írja.

Elzárkózva él. Minden invencióját a képzőművészetbe konvertálja.

Mint mondja – ,,pótcselekvésszerűen".

2006 elején kéri a Magyar Fotóművészek Szövetségét,hogy ne jelöljék

a továbbiakban a Balogh Rudolf-díj kuratóriumába.

2008-ban Miskolc Város Közgyűlése Kondor Béla képzőművészeti dijat

adományoz részére, szakmai javaslatra.

2008-ban az MTA. Miskolci Akadémiai Bizottsága kooptálja a müv.történeti

szakbizottságba. Miután semmi konkrét dolga nem adódik,visszalép a

tagságtól.

2008-ban - nem saját kezdeményezésére -, a Budapesti Folpress Kiadó

Gera Mihály kezdeményezésére támogatást kér a Nemzeti Kultúrális Alaptól

Fejér Ernő fotográfiai életmű kötetére, a fotográfusi életmű sorozaton belül.

A támogatást megkapják, de a kötet támogatáson felüli szponzorálása

megakad a gazdaság recesszió miatt.

2009-ben újra a felvételét kéri a Magyar Képzö-és Iparmüvészek

Szövetségébe,hivatkozva az elözményekre.

2010 őszén váratlanul mégis megjelenik „Üzenöfüzet /A Book of Messages „

cimü fotográfiai életmü kötete. A könyv csak a fotográfiai életmünek a szerzö

álltal kiválasztott legjellemzőbb szeletét tartalmazza.Az 1000 pld-ban terve-

zett,de 500 pld.ban megjelent kötet terjesztésének sorsa ismeretlen.

2010 decemberében a szerzö kivételesen ,saját kezdeményezésére,

könyvbemutatót szervezett a Miskolci Galéria és a Miskolci Városi Könyvtár

közös rendezésében,hogy a könyv léte legalább ne sikkadjon el.A könyvet

Jankovics Marcell mutatta be a régi müvészbarátság okán. A könyv nyom

nélkül eltünik a szellemi érdektelenségben,néhány szinvonalas,dicsérö

recenzió ellenére.

2010-ben számitógépet vásárol.Alaposan megtanulja használatát az addig

elutasitott eszköznek azért,hogy munkáit archiválni tudja.

2010-ben digitálisan reprodukálja rajzait,montázsait és fotográfiáit,

könyvének anyagán kívül.S miután anyagából kb.1985-ig keveset adott el,

s utána a kvázi piaccal nem foglalkozott többé,munkássága érintetlenül

reprodukálható volt. Fotográfiai negativ anyaga számos ponton nagyitatlan

maradt.Megkezdett témái befejezetlenül maradtak,a „rendszerváltáskori”

egzisztenciális törés miatt. Képzömüvészeti és fotográfiai anyagát digi-

talizálta,mint irónikusan mondja ; „a müvészet iránt érdektelen jövönek”.

2011 elejétől elzárkózik a képzömüvészeti élettöl is.Egyenlöre kérdéses az

is,készit-e képeket a továbbiakban kizárólag magának. Ennek okait

bövebben az „Üzenöfüzetekben” fejti ki.Úgy tünik,pályáját lezárta.

2011-ben korábban reprodukált rajzaiból és montázsaiból megszerkeszti az

Organon cimü kötetét az „Üzenöfüzetek” cimü kötet E-könyv párjaként,

valamint digitalizálja korábbi Fényképtár 2.c.kötetét. Mindhárom kötet

felkerül a Magyar Elektronikus Könyvtár ( O.Sz.K.) letölthetö könyv

állományába és a képtárába is.

2012-ben visszavonja felvételi kérelmét a M.K.I.Sz.-böl,( Bp.) az előz-

mények miatt , mert az 1990-ben és 2009-ben is - érthetetlen

módon - válasz nélkül maradt.

2013 végén a Magyar Müvészeti Akadémia levelező tagnak jelöli (így

értesítik magánlevélben) A jelöléshez hozzájárul azzal a kikötéssel, hogy a

weboldalán közölt „Elhangolódott létezés” cimü irásában leirt világképét az

Akadémia tolerálja.

2014-ben eláll az MMA tagjelöléstöl,mert az önmagához való tartozást tartja

a legtisztább formának. „Önmagába emigrál” a politika által mindég szét-

rángatott képzőművészeti (szellemi) életből.

2014-ben levelezését, személyes és családi dokumentumait, fényképeit,

írásait, valamint helytörténeti vonatkozású fényképeinek negatívjait

(~12 ezer db) 22 db A/3 dobozban elhelyezi a BAZ.megyei Levéltárban.

Lelőhelye : Személyek fondfőcsoport XVI./62. szám alatt. 46 kötetes

naplója kivételével , azt magánál tartva folytatja annak "lezárásáig".

2014-ben teljes autonóm és lezárt fotóművészeti hagyatékát elhelyezi a 

Magyar Fotográfiai Múzeumban. (~950 db 1/1 pld.-os képanyag és ~7750

db negativ/dia)  A képzőművészeti anyaga végleges letéti helye jelenleg

még tisztázatlan. (~400 db egyedi grafika és ~330 db montázs)

2015 elején a Magyar Művészeti Akadémia Fotó-és Filmművészeti tagozata

újból tagnak szeretné jelölni. Köszönve a megtisztelő figyelmet ismét

elháritja a jelölést autonómiája és függetlensége okán.

2016-tól korábbi elzárkózását részben feladva újból részt vesz a csoportos

képzőművészeti kiállitásokon.

2018 novemberében a Magyar Fotóművészek Szövetségének Elnöksége felterjeszti a 2019. márciusában kiosztandó művészeti

díjak között a „Kiváló Művész cím” kitüntetésre,amit nem kap meg. (az MMA. Tagság elhárítása miatt ??)

2019. májusában a Magyar Fotóművész Szövetség Elnöksége Életmű Díjban részesíti.

2021-ben a Nemzeti Levéltár BAZ.m.-i Levéltárába elhelyezi eddig 57 kötetes reflektiv és még lezáratlan naplóját.

2021-ben Miskolc Városának adományozza a műkereskedelem által érintetlen 1966-2021 között keletkezett képzőművészeti élet- művét ,azzal a feltétellel,hogy anyagát a Miskolci Galéria tárolja és kezeli. A PRAE / POST c. kiállitással zárja le képzőművészeti munkásságát. (~ 1150 db műtárgy , ami ez után keletkezik , az Post scriptum. )

 

  Ernő Fejér,
artist, photo artist
Curriculum Vitae

 

1945 bornin Diósgyőr (Miskolc).

1964– completes his secondary studies in the Z. M. technical

school of Miskolc, specializing in civil engineering.

1964–1976– works at various planning offices, first as

a mechanical drafter and then as a designer.

1966 – becomes engaged in fine arts, instinctively trying

to find his own "ideas".

1974– after being rejected by the Art College (due to his

being over the age limit), he gives up drawing.

1976–1987– he works at the Exhibition Room of the Attila

József City Library of Miskolc as organizer/director of

exhibitions, and as photographer. Parallel to this, he has

several similar assignments for the City Gallery of

Miskolc. During this period, he organizes about

100 contemporary exhibitions in the fields of fine arts,

book design, photography and literary history as well as

book presentations. He designs and edits exhibition

catalogues and posters. In the library, he sets up

a medium level professional photo laboratory, which

caters for both fine arts documentation and local history

collection. Together with his wife, he establishes

a solid collection of books on fine and applied arts

(in foreign languages as well), and a slide collection of

art reproductions. He also creates several book designs

for the periodical "Napjaink". His photos, writings

and drawings are published in publications such as

Fotóművészet, Fotó, Művészet, Magyar Grafika, Mozgó

Világ, Napjaink, Holnap, Új Holnap. He designs catalogues

and posters for several exhibitions on fine arts, book

design and photography. In 1981 and 1982, he is commissioned

to design the poster of the National Book

Week.

1979– pursues independent studies and receives his

qualification as a general photographer.

From 1979 on, his photographs appear in professional

publications (Fotó, Fotóművészet), and his works are

displayed at group exhibitions.

Between 1980 and 1986 he is awarded 7 "Niveau" prizes of

Fotóművészet for his works.

1982– begins to write his "message books", with no

intention of publishing them.

1983– stages the first solo exhibition of his photographs,

under the title Losers.

1986 – becomes member of the Association of Hungarian

Photo Artists.

1986 – his still lifes entitled Acts of Compensation (Compensation

Still Lifes) win the Grand Prize of the Fifth Photo

Biennial of Esztergom.

1987–1989– works for the Miskolc daily paper Déli Hírlap

as a photo-reporter and journalist.

1989– receives the grant of the Rome Art Academy,

through the Hungarian Ministry of Culture.

1989– loses his job with Déli Hírlap, and remains unemployed

for 2 years. His professional and artistic career broken,

he has to build up his existence from scratch – both in

the intellectual and the physical sense – under circumstances

that are unknown and alien to him.

Drawing helps him overcome his depression.

1989– together with his wife, he starts his own venture

under the name Foto & Design Co., – but it is only in

1991, when he has his first Budapest exhibition

at the Ernst Museum, that he begins doing substantial

work in it.

1987–1991– turns towards autonomous picture graphics.

In 1991, from the graphic works and montages produced

during these 4 years, he has a solo exhibition

arranged at the Ernst Museum Budapest, under

the title Organon. This is soon to be followed by

another exhibition in the Gallery of Miskolc, with the same

title.

1991–2005– compelled to be self employed, with modest

successes.

1991–2001– does not do any photography but continues

to present his works at various exhibitions, devoting

himself solely to drawing and montage making. His intellectual

and material beings are sharply separated:

he calls his 16 years "wasted" after 1989 (the change of

regime) "an effective state of schizophrenia".

1992– becomes member of the sadly short-lived Chamber

of Hungarian Applied Photographers.

1992– sets up his own art supplies shop, under the aegis

of his Foto & Design Co.

1992– gains membership of the National Association of

Hungarian Creative Artists, in its art department.

1993– applies for membership of the Association of Hungarian

Fine Artists. However, his admission gets stuck in

the transformation process of the Association.

1993, March 15th – is awarded the Balogh Rudolf Prize

by the Minister of Culture and Education.

1993– is invited by Dr Ernő Kunt, Head of Department

to teach at the Cultural and Visual Anthropology Department,

Faculty of Arts, of the University of Miskolc.

1994– becomes member of the "First Creative Group"

(Első alkotócsoport), established within the framework

of the Association of Hungarian Photo Artists.

1996– quits his job at the Anthropology Department,

after the sudden death of Ernő Kunt.

1996– volume of his photographs is published by the

Association of Hungarian Photo Artists, with the financial

support of the National Cultural Fund, in the Fényképtár

(Photo Collection) series (edited by Mihály Gera).

1997– moves to the village of Harsány.

1997– is invited and delegated to become member of

the nomination committee of the Rudolf Balogh Prize

(until 2006).

1997– receives a grant awarded by the National Cultural Fund.

1997– is offered the position of artistic director at the

Bertalan Szemere Vocational and Art School, with the

mission of renewing the photographers' training going

on there for long decades. Here he sets up the technical

background and compiles the training material for the

new applied photographers' training.

2000– loses his post as artistic director, on account of

not having any teaching qualification.

2000– returns to work for his own firm.

From 2000, his name is on the list of experts of the Lectorate

of Arts and Industrial Arts (autonomous and applied

photography).

2001– receives a creative grant from the National Cultural

Fund for a period of 2 months.

2003– is accepted as a member of the Association of

Hungarian Graphic Artists.

2005– exhibition arranged in the House of Hungarian

Photographers receives full financial support from the

National Cultural Fund.

2005– following this exhibition, he abandons photography.

2005– sells his company and his art supplies shop.

He retires, devoting himself to his pictures, books

and records, and writing his Message Books. He lives in

seclusion, converting his inventive energies into art

– "as acts of compensation", in his own words.

At the beginning of 2006, he requests the Association of

Hungarian Photographers to remove him from the board

of curators of the Rudolf Balogh Prize.

2008– is awarded the Béla Kondor Fine Art Prize by

the General Assembly of the city of Miskolc – on professional

recommendation.

From the end of 2008, he is co-opted in the art history

sub-committee of the Miskolc Academy Committee of

the Hungarian Academy of Sciences. In 2009, he steps

down from membership.

2008– receives significant financial assistance from the

Professional College of the National Cultural Fund, for

the publication of a comprehensive album of his oeuvre.

In 2009 he sent an application to the Association of Hungarian Fine and Applied Artists due to previous accomplishments.

In the fall of 2010 his photographic biography titled “Üzenőfüzet” (A Book of Messages) is published. This book only contains a selection of the photographic œuvre, which was handpicked by the book’s author. The publication was originally supposed to have a 1000 copy print run, however only 500 copies were made and information on its distribution is currently unknown. In December 2010 the author personally proposed a launch event to be held for the book in order to raise awareness on it. The event was organized in a joint effort by the Gallery of Miskolc and the Miskolc City Library, where the book was presented by the author’s friend and colleague Marcell Jankovics. Despite a handful of positive professional reviews, the book failed to finds an audience.

In 2010 he purchased a computer and learns how to use the device that he previously looked down on, in order to properly archive his works. The same year he also digitally reproduced several drawings, montages and photographs that were not featured in the book. Not having sold most of his past works from 1985 onwards due to a general disinterest in art trading made the reproduction of said works relatively easy. Several of his photograph negatives were left unmagnified. Most of his past themes were left unfinished due to the existential crisis he experienced during the 1989 change of the regime. He digitized his artworks and photographs, which he would later cynically refer to as an effort made “for the future generation, who are indifferent to the arts”.

In 2011 he withdrew from the art scene as well. It is unknown if he still made anything thereafter, even for himself. The reasons behind his decision are explained in several of his “Book of Messages” publications. It appears he had considered his art career to be over.

In 2011 using the reproductions of his drawings and montages he created the publication titled “Organon”, which serves as an e-book counterpart to the “Book of Messages”. He also digitized his previous book titled “Fényképtár 2” (Photo Library 2). All three publications were added to the gallery and the collection of the Hungarian Electronic Library (National Széchenyi Library) as downloadable books.

In 2012 he withdrew his application from the Association of Hungarian Fine and Applied Artists due to the aforementioned reasons and the fact that, just as in 1990 and 2009, he never received any answers back. In late 2013 the Hungarian Academy of Arts nominated him as a corresponding member, of which he is informed through letter. This nomination was likely motivated by the essay published on his personal website titled “Elhangolódott létezés” (Out of tune existence), as the worldview presented there did align with that of the Academy. Despite that, he declined the nomination in 2014 as he deemed staying true to himself more important. He withdrew to himself as he found the art and intellectual scenes too divided by politics.

In 2014 he provided his letters, personal and family documents,photographs, writings and the negatives of photographs with local historical significance (approx. twelve thousand pieces) to the Borsod-Abaúj-Zemplén County Archive in a total of 22, A/3 sized boxes, which are filed under the main archive unit of ‘People’ (entry number XVI./62.). He only omitted the submission of his then 46 volume diary series, as he chose to carry on writing that until its “completion”. In 2014 he donated the entirety of his autonomous and completed photographic legacy to the Hungarian Museum of Photography, which consists of approx. 950 unique photographs and 7750 negatives and slides. His artworks were placed in the contemporary fine arts collection of the Herman Ottó Museum’s member institution, the Gallery of Miskolc (approx. 400 unique artworks and 330 montages).

In early 2015, the Department of Photography and Cinematography of the Hungarian Academy of Arts nominated him for membership again. Although he appreciated the gesture, he ultimately declined the nomination as he valued his personal autonomy and independence more. From 2016 onwards he returned from his withdrawal and started participating in collective art exhibitions once again.

In November 2018, the Board of the Association of Hungarian Photographers nominates him for the Outstanding Artist award that would be handed out along with other titles in March 2019. Ultimately however, he does not receive said award (potentially due him previously turning down his Hungarian Academy of Arts membership nomination).

In May 2019, the Board of the Association of Hungarian Photographers awarded him a Lifetime Achievement award. In 2021 he provided his 57 volume and still incomplete diary series to the Borsod-Abaúj-Zemplén County Archive.

In 2021 he donated the entirety of his 1966-2021 fine arts œuvre, completely untouched by art trade, to the city of Miskolc, on the condition that it is to be stored and maintained by the Gallery of Miskolc. He concludes his artistic career with the exhibition titled PRAE/POST (approx. 1150 works of art, anything after that is considered post scriptum).

Egyéni kiállítások

(fotóművészet)

 

1983. Vesztesek, Miskolc Megyei Kórház

1985. Fotográfiák és Montázsok, Miskolci Galéria

1986. Fotográfiák, Budapest, Fotóművészeti Galéria

1987. Csendéletek Chardin mesternek, Budapest , Francia Intézet

1988. Csendképek, Esztergom, VI. Fotóbiennálé

1991. Fotóesszé, Miskolc, Avasi Gimnázium galériája

1993. Art Expo, Budapest

1994. Art Expo, Budapest

1994. Megyekönyv, Miskolc, B.A.Z. Megyei Önkormányzat Galériája

1995. Megyekönyv, Lengyelország

1996. Csendéletek Chardin mesternek, Nürnberg,

          Keresztes Lajos Galéria

2001. Átkelés a tudatalattin, www.origo.hu,  Internet újság

2005. Üzenőfüzet, Magyar Fotográfusok Háza , Budapest

2018. MissionArt Galéria  ,Budapest,”Csendéletek” a '80-as

          évekből. A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül.

          (Budapest Art Week)

2022. Post Scriptum. Magyar Fotográfusok Háza
                                 Budapest

 

 

Solo exhibitions
(photo art)

 

1983.  Losers, Miskolc County Hospital

1985.  Photographs and Montages, Miskolc Gallery, Miskolc

1989.  Photographs, Gallery of Photo Art, Budapest

1987.  Still Lifes for Master Chardin, French Institute, Budapest

1988.  Still Pictures, VI. Photo Biennial, Esztergom

1991.  Photoessay, Gallery of the Avas High School, Miskolc

1993.  Art Expo, Budapest

1994.  Art Expo, Budapest

1994.  County Book, Gallery of the B.A.Z. County Municipality,

           Miskolc

1995.  County Book, Poland

1996.  Still Lifes for Master Chardin, Lajos Keresztes Gallery,

           Nuremberg

2001.  Crossing the Subconscious (www.origo.hu)

2005.  Message Book, House of Hungarian Photography,

           Budapest

2018.  MissionArt Gallery, Budapest, “Still lives” from the 1980s. Budapest            Spring Festival (Budapest Art Week)

2022.  Post Scriptum. Hungarian House of Photography, Budapest

 

Egyéni kiállítások
(képzőművészet)

 

1991. Organon, Budapest, Ernst Múzeum

1991. Organon, Miskolc, Miskolci Galéria

1993. Art Expo, Budapest, cím nélkül, saját stand

1994. Art Expo, Budapest, cím nélkül, saját stand

1996. Átkelés a tudatalattin (montázsok), Miskolc ,  Fotógaléria

1997. Új Altamira (rajzok), Miskolc , Megyei Könyvtár

1999. Barlangrajzok, Miskolc , Miskolci Galéria

2000. Átkelés a tudatalattin, (rajzok, diavetítés és élveboncolás),

          Miskolci Mentálhigiénés Műhely , Miskolc,Akadémiai Székház

2001. Emlékezés egy meghalt kiállító teremre, (tizenegy év – tizenegy rajz),

          Miskolc , József Attila Könyvtár

2007. Perpetuum stabile , Miskolci Galéria

2008. Látásvezeklő , Lengyelország , Katowice Kulturális Centrum

2021. PRAE/POST 1966-2021 , Miskolci Galéria

 

 

Solo exhibitions
(fine art)

 

1991.  Organon, Ernst Museum, Budapest

1991.  Organon, Miskolc Gallery, Miskolc

1993.  Art Expo, untitled, private stand, Budapest

1994.  Art Expo, untitled, private stand, Budapest

1996.  Crossing the Subconscious (montages), Photo Gallery,

           Miskolc

1997.  New Altamira (drawings), County Library, Miskolc

1999.  Cave Drawings Miskolc Gallery, Miskolc

2000.  Crossing the Subconscious (drawings, slide show

           and vivisection), Mental Health Group of Miskolc,

           House of Academy

2001.  In Memory of a Vanished Exhibition Room (Eleven

           Years – Eleven Drawings), Attila József Library, Miskolc

2007.  Perpetuum Stabile, Miskolc Gallery, Miskolc

2008.  A Penitent of Vision, Cultural Center of Katowice, Poland

2021.  PRAE/POST 1966-2021, Gallery of Miskolc

 

Csoportos kiállítások
(fotóművészet)

 

1982. FF 80, Fiatal Fotó ‘80 után, Miskolc, Fotógaléria

1984. Önarckép, Miskolc, Fotógaléria

1984. IV. Esztergomi Fotográfiai Biennálé, Esztergom , Rondella

1985. Miskolci Fotográfia ’45 után , Miskolci Galéria

1985. Magyar Fotográfia , Bécs, Tallinn

1985. I. Országos Fotótárla t, Tatai vár

1985. Mozgás, Miskolc , Fotógaléria

1986. V. Esztergomi Fotográfiai Biennálé, Esztergom , Rondella

1987. Magyar Fotográfia ’87, Budapest , Műcsarnok

1987. Mai Magyar Fotográfia , Anglia , Bradford és London ,

          Angol Nemzeti Fotó és Filmmúzeum

1987. Más-Kép , Budapes t, Ernst Múzeum

1989. Magyar fotográfia ’89, Budapest , Műcsarnok

1990. Salföld (Balaton) , Pajta Galéria

1991. A fal , USA , Arts Center , Denver

1991. VIII. Nemzetközi Film, Video és Művészeti Fesztivál , Győr

1991. Magyar Fotográfia ’91, Budapest , Budai Vár

1992. Magyar Fotográfia ’91, Anglia , London

1992. Játék , Miskolc , Mission Art Galéria

1993. VIII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé, Esztergom , Rondella

1993. Salföld (Balaton) , Pajta Galéria

1993. Camera Obscura , Kecskemé t, Magyar Fotográfiai Múzeum

1994. Franciaország, Párizs, Magyar Intézet

1994. Csoport-kép , Budapest, Vigadó Galéria 

1994. Mai Magyar Fotográfusok , Salföld , Pajta Galéria

1994. Első Alkotócsoport Kiállítása , Esztergom , Rondella

1995. Fotóárverés I–II–III. Soós András rendezésében

1995. Mai Magyar fotográfusok , Salföld , Pajta Galéria

1996. Magyar fotográfia ’96, Budapest , Ernst Múzeum

1996. Kortárs Magyar fotográfia , Szlovákia, Pozsony

1996. Tízéves az Esztergomi Fotográfiai Biennálé , Budapest,

          Budapest Galéria

1996. Kortárs fotográfiai árverés, Budapest , Mai Manó Galéria

1997. Kortárs Magyar Fotográfia, Németország , Berlin

1997. Kortárs Magyar Fotográfia, Szlovákia , Pozsony

1997. Kortárs Magyar Fotográfia , Pécs

1997. Fotóvásár, Budapest , Mai Manó Galéria

1998. Kép és Szöveg, Kecskemét , Magyar Fotográfiai Múzeum

1999. 100 év 100 kép, Budapest , Mai Manó Ház,Magyar Fotográfusok

           Háza

2000.  A Test , Olaszország , Soave (Verona)

2000.  Salföld (Balaton) , Pajta Galéria

2002. Kapolcs, Művészetek Völgye (A Pajta Galéria kiállitása)

2002. I.Fotóárverés , Magyar Fotográfusok Háza

2002. Művészek, Művek, Műgyűjtők, Miskolci Galéria és

          MissonArt Galéria

2004. Szimbiózis , Pajta Galéria

2004. (H)UNOK Párizsban, a Szőlősi-Nagy-Nemes gyűjtemény

          fotóanyagaiból , Budapest , MVM. Galéria

2005. „Párosan szép”... Miskolc , Miskolci Galéria

2016. A múlt szabadsága / válogatás Alföldi Róbert fotógyűjteményéből.

          Magyar Fotográfusok Háza. Budapest

2016. Salföld.25 éves a Pajta Galéria.

2017. Budapest. Gregersen Art Point. Szöllösi-Nagy-Nemes gyüjtemény

          kiállitása.

 

 

Group exhibitions
(photo art)

 

1982.  FF 80, Young Photo after’ 80, Photo Gallery, Miskolc

1984.  Self-Portrait, Photo Gallery, Miskolc

1984.  IV. Biennial of Photography, Esztergom, Rondella,

           Esztergom

1985.  Photography in Miskolc after ’45, Miskolc Gallery, Miskolc

1985.  Hungarian Photography, Vienna, Tallin

1985.  I. National Photo Exhibition, Tata Castle

1985.  Motion, Photo Gallery, Miskolc

1986.  V. Biennial of Photography, Esztergom, Rondella,

           Esztergom

1987.  Hungarian Photography ’87, Arts Hall (Műcsarnok),

           Budapest

1987.  Contemporary Hungarian Photography, National

           Museum of Photograph and Film, Bradford and London, UK

1987.  “Más-Kép” (Images with a Difference), Ernst Museum,Budapest

1989.  Hungarian Photography ’89, Arts Hall, Budapest

1990.  Pajta Gallery, Salföld (Balaton)

1991.  The Wall, Arts Center, Denver, USA

1991.  VIII. International Festival of Film, Video and Arts, Győr

1991.  Hungarian Photography ’91, Buda Castle, Budapest

1991.  Hungarian Photography ’91, London, UK

1992.  Play, Mission Art Gallery, Miskolc

1993.  VIII. Biennial of Photography, Esztergom, Rondella,

           Esztergom

1993.  Pajta Gallery, Salföld (Balaton)

1993.  Camera Obscura, Museum of Hungarian Photography,

           Kecskemét

1994.  Hungarian Institute, Paris, France

1994.  Group photo, Vigadó Gallery, Budapest

1994.  Contemporary Hungarian Photographers, Pajta

           Gallery, Salföld

1994.  Exhibition of the First Creative Group, Rondella,

           Esztergom

1995.  Photo Auction I.–II.–III., arranged by András Soós

1995.  Contemporary Hungarian Photographers, Pajta

           Gallery, Salföld (Balaton)

1996. Hungarian Photography ’96, Ernst Museum, Budapest

1996. Contemporary Hungarian Photography, Bratislava,

          Slovakia

1996. Ten Years of the Esztergom Biennial of Photography,

           Budapest Gallery, Budapest

1996.  Auction of Contemporary Photography, Manó Mai

           Gallery, Budapest

1997.  Contemporary Hungarian Photography, Berlin, Germany

1997.  Contemporary Hungarian Photography, Bratislava,

           Slovakia

1997.  Contemporary Hungarian Photography, Pécs

1997.  Photo Fair, Manó Mai Gallery, Budapest

1998.  Image and Text, Museum of Hungarian Photography,

           Kecskemét

1999.  100 Years, 100 Pictures, Manó Mai Gallery, Budapest

2000.  The Body, Soave (Verona), Italy

2000.  Pajta Gallery, Salföld (Balaton)

2002.  Valley of Arts, Kapolcs (exhibition of the Pajta Gallery)

2002.  Photo Auction, House of Hungarian Photographers,

           Budapest

2002.  Artists, Art Works, Art Collectors, Miskolc Gallery,

           Miskolc and Mission Art Gallery

2004.  Symbiosis, Pajta Gallery

2004.  HUNS in Paris – from the pictures of the Szőlőssy-

           Nagy–Nemes Collection, MVM Gallery, Budapest

2005.  “Beauty in Twos…”, Miskolc Gallery, Miskolc

2016.  The freedom of the past / a selection from the photographic
           collection of Róbert Alföldi. Hungarian House of Photography

2016.  Salföld. 25th anniversary of the Pajta Gallery.

2017.  Budapest. Gregersen Art Point. Exhibition of the Szöllösi-Nagy-Nemes
           collection.

 

Csoportos kiállítások
(képzőművészet)

 

1988. IV. Rajzbiennálé Salgótarján, Nógrád Múzeum

1988. Miskolci Téli Tárlat, Miskolc, Miskolci Galéria

1989. Tavaszi Tárlat, Salgótarján, Nógrádi Múzeum

1990. Tavaszi Tárlat, Salgótarján, Nógrádi Múzeum

1990. V. Rajzbiennálé, Salgótarján, Nógrádi Múzeum

1990. Miskolci Téli Tárlat, Miskolc, Miskolci Galéria

1991. Tavaszi Tárlat XXI., Salgótarján, Nógrádi Múzeum

1992. VI. Rajzbiennálé, Salgótarján, Nógrádi Múzeum

1992. Miskolci Téli Tárlat, Miskolc, Miskolci Galéria

1993. Tavaszi Tárlat XXII., Salgótarján, Nógrádi Múzeum

1994. VII. Rajzbiennálé, Salgótarján, Nógrádi Múzeum

1994. Miskolci Téli Tárlat, Miskolc, Miskolci Galéria

1996. VIII. Rajzbiennálé, Salgótarján, Nógrádi Múzeum

1996. „Többlett”, Miskolc, Miskolci Galéria, Szalai-Kondor Ház

1997. „Többlett”, Tiszaújváros, Városi Galéria

1997. Magyar Szalon, Budapest, Műcsarnok

1997. Miskolci Téli Tárlat, Miskolc, Miskolci Galéria

1998. IX. Rajzbiennálé, Salgótarján, Nógrádi Múzeum

2000. X. Rajzbiennálé, Salgótarján, Nógrádi Múzeum

2002. Miskolci Művészek, Miskolc, Megyei Könyvtár

2004. XII. Rajzbiennálé, Salgótarján, Nógrádi Múzeum

2004. Miskolci Képzőművészek, Magyar Képzőművészeti

          Szövetség Székháza, Budapest

2006. XIII. Rajzbiennálé, Salgótarján, Nógrádi Múzeum

2007. XXIX. Tavaszi tárlat , Salgótarján, Nógrádi Múzeum

2008. XXIV. Miskolci Grafikai Triennálé, Miskolci Galéria

2009. XXX. Tavaszi Tárlat , Salgótarján, Nógrádi Múzeum

2009. 20. Miskolci Téli Tárlat, Miskolci Galéria

2016. III.Országos Rajztriennálé. Salgótarján.

2016. XXIII.Téli Tárlat. Miskolci Galéria.

2017. 34. Tavaszi Tárlat. Salgótarján.

2017. XXVII. Grafikai Triennálé. Miskolci Galéria.

2017. Vidéki szelep.II. - Rajzolmányok. Teátrum Pincehely

           Galéria,Miskolc

2019. IV.Országos Rajztriennálé,Salgótarján.

2020. XVIII.Grafikai Triennálé,Miskolci Galéria.

2020. Teljesitmény. Kép/Test/Lét. , Miskolci Galéria

2021. III.Digitális Triennálé , Szekszárd

2021. Praeludium/MOMŰ , Balatonfüred

2022. Tristan Tzara 125. Vizivárosi Galéria ,Budapest

2022. Tristan Tzara 125. Mojnest,Románia

2022. Tristan Tzara 125. Bartók Galéria ,Budapest

2022. In memoriam Gera Mihály. Robert Capa
          Fotográfiai Központ Budapest

 

 

 

Group exhibitions
(fine art)

 

1988.  IV. Drawing Biennial, Nógrád Museum, Salgótarján

1988.  Miskolc Winter Exhibition, Miskolc Gallery, Miskolc

1989.  Spring Exhibition, Nógrád Museum, Salgótarján

1990.  V. Drawing Biennial, Nógrád Museum, Salgótarján

1990.  Miskolc Winter Exhibition, Miskolc Gallery, Miskolc

1991.  Spring Exhibition XXI., Nógrád Museum, Salgótarján

1992.  VI. Drawing Biennial, Nógrád Museum, Salgótarján

1992.  Miskolc Winter Exhibition, Miskolc Gallery, Miskolc

1993.  Spring Exhibition XXII., Nógrád Museum, Salgótarján

1994.  VII. Drawing Biennial, Nógrád Museum, Salgótarján

1994.  Miskolc Winter Exhibition, Miskolc Gallery, Miskolc

1996.  VIII. Drawing Biennial, Nógrád Museum, Salgótarján

1996.  “SurPlus (“Többlett”), Miskolc Gallery, Miskolc,

           Szalai-Kondor House

1997.  “SurPlus (“Többlett”), City Gallery, Tiszaújváros

1997.  Hungarian Saloon, Arts Hall, Budapest

1997.  Miskolc Winter Exhibition, Miskolc Gallery, Miskolc

1998.  IX. Drawing Biennial, Nógrád Museum, Salgótarján

2000. X. Drawing Biennial, Nógrád Museum, Salgótarján

2002.  Artists from Miskolc, County Library, Miskolc

2004.  XII. Drawing Biennial, Nógrád Museum, Salgótarján

2004.  Artists from Miskolc, Center of the Association of

           Hungarian Fine Artists, Budapest

2006.  XIII. Drawing Biennial, Nógrád Museum, Salgótarján

2007.  29th Spring Exhibition, Nógrád Museum, Salgótarján

2008. XXIV. Graphic Art Triennial of Miskolc, Miskolc Gallery

2009. 30th Spring Exhibition, Nógrád Museum, Salgótarján

2009. 20th Winter Exhibition of Miskolc, Miskolc Gallery

2016. III. National Graphic Arts Triennial. Salgótarján.

2016. XXIII. Winter Exhibition. Gallery of Miskolc.

2017. 34th Spring Exhibition. Salgótarján.

2017. XXVII. Graphic Art Triennial. Gallery of Miskolc.

2017. Vidéki szelep II. - Rajzolmányok. (Contemporary art exhibition)
          Teátrum Pincehely Gallery, Miskolc

2019. IV. National Graphic Arts Triennial. Salgótarján.

2020. XVIII. Graphic Art Triennial. Gallery of Miskolc.

2020. Teljesitmény. Kép/Test/Lét (Performance – Image/Body/Life).
          Gallery of Miskolc.

2021. III. Digital Triennial, Szekszárd

2021. Praeludium/MOMŰ, Balatonfüred

2022. Tristan Tzara 125. Víziváros Art Gallery,Budapest

2022. Tristan Tzara 125. Mojnest, Románia

2022. Tristan Tzara 125. Bartók Art Gallery,Budapest

2022. In memoriam Gera Mihály. Robert Capa Contemporary
          Photography Center, Budapest

 

 

Csoportos kiállítások

(alkalmazott művészetek)

 

1987. Plakátok, Miskolc, József Attila Könyvtár Kiállítóterme

1988. Nemzetközi Könyvtári Plakátkiállítás, Budapest,

          Budai Vár, Országos Széchenyi Könyvtár

1994. Miskolci Téli Tárlat, Iparművészet, Mini Galéria

 

 

Group exhibitions
(applied arts)

 

1987.  Billboards, Exhibition Room of the Attila József Library,

           Miskolc

1988.  International Library Billboard Exhibition,

           National Széchenyi Library, Buda Castle, Budapest

1992.  Miskolc Winter Exhibition, Industrial Arts, Mini Gallery

           Prizes and awards (photo art)

 

Díjak
(fotóművészet)

 

1980–86. A Fotóművészet hét nívódíja

1984.      Az Önarckép pályázat II. díja, Miskolci Fotógaléria

1985.      A Képzőművészeti Lektorátus díja, Tata, I. Országos

               Fotótárlat

1985.      A Mozgás pályázat II. díja, Miskolci Fotógaléria

1986.      Az Esztergomi Fotográfiai Biennálé nagydíja

1987.      A Magyar Fotográfia II. díja, Budapest, Műcsarnok

1987.     Székely Aladár emlékpályázat II. díj, Békéscsaba

1990.     A VII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé III. díja

1991.     A Művelődési Minisztérium különdíja, Budapest,

              Magyar Fotográfia ‘91

 

 

Prizes
(photo art)


1980–86 7 Niveau Prizes of Photo Art

1984.  II. Prize of the Self-Portrait competition, Miskolc Photo

           Gallery

1985.  Award of the Lectorate of Fine Arts, 1st National Photo

           Exhibition, Tata

1985.  II. Prize of the “Motion” (“Mozgás”) competition, Miskolc

           Photo Gallery

1986.  The Grand Prize of the Esztergom Biennial of Photography

1987.  II. Prize of Hungarian Photography, Arts Hall, Budapest

1987.  Aladár Székely Memorial Competition, II. Prize, Békéscsaba

1990.  III. Prize of the VIII. Esztergom Biennial of Photography

1991.  Special Prize of the Hungarian Ministry of Culture,

            Hungarian Photography ’91, Budapest

Ösztöndíj


1989 Római Magyar Akadémia  (Műv. és Kult. Minisztérium)

 

 

Grants


1989 Rome Art Academy

 

 

Díjak

(képzőművészet)

 

1991. B.A.Z. Megyei Önkormáyzat dija, Salgóarján, Tavaszi Tárlat

1994. Iparművészeti díj, Miskolci Galéria, Téli Tárlat

2009. B.A.Z. Megyei Önkormányzat díja, Salgótarján, Tavaszi tárlat

2009. B.A.Z. Megyei Önkormányzat díja, Miskolc, Téli Tárlat

2016. XXIII.Téli Tárlat. Rónaszéki László műgyűjtő dija.

2021. III.Digitális Triennálé/Tristan Tzara 125 ,oklevél

 

 

Prizes
(fine art)

 

1991.  Prize of the B.A.Z. County Municipality, Spring Exhibition,Salgótarján

1994.  Applied Arts Award, Winter Exhibition, Miskolc Gallery

2009.  Prize of the B.A.Z. County Municipality, Spring Exhibition,

           Salgótarján

2009.  Prize of the B.A.Z. County Municipality, Winter Exhibition,

           Miskolc Distinctions

2016.  XXIII. Winter Exhibition. The award of art collector László
           Rónaszéki.

2021.  III. Digital Triennial/Tristan Tzara 125, award certificate

Kitüntetés


1993 Balogh Rudolf Művészeti díj (Kulturális Minisztérium)

2008 Kondor Béla Képzőművészeti díj (Miskolc V. Közgyűlése)

2019 Életmű Dij.(Magyar Fotóművészek Szövetsége)

 

 

Awards


1993.  Rudolf Balogh Art Prize (Cultural Ministry)

2008.  Béla Kondor Fine Art Prize (V.General Assembly of Miskolc)

2019.  Lifetime Achievement Award (Association of Hungarian
           Photographers)

Közgyűjteményekben lévő műtárgyak
(képző-és fotóművészet)

 

Angol Nemzeti Fotó- és Filmmúzeum, Anglia, Bradford

Arts Center, USA, Denver

Arts Institute University, USA, Chicago

Szöllősy-Nagy–Nemes gyűjtemény, Sant Meur de Fosses, Franciaország

Békés Megyei Múzeumok

Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest

Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Komárom Megyei Múzeumok

Latinovits Emlékmúzeum, Balatonszemes

Művelődésügyi Minisztérium, Budapest

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Magyar Fotográfiai Múzeum. (a teljes, hiánytalan negativ és 1 pld-os pozitiv életmű, 2014.)

BAZ.m.-i Levéltár. (teljes személyes- és családi irat- és dok. anyag, valamint helytörténeti vonatkozású negatívok) Lelőhelye :Személyek főfondcsoport XVI/62.sz. alatt. 2014)

Miskolci Galéria és Múzeum. Petró-Ház. (a teljes képzőművészeti életmű , 2021.)

 

 

Works in public collections
(fine art and photo art)

 

National Media Museum (National Museum of Photography,

Film and Television), Bradford, UK

Arts Center, Denver, USA

Arts Institute University, Chicago, USA

Szőllőssy-Nagy–Nemes Collection, Sant Meur de Fosses,

France

Békés County Museums

Association of Hungarian Photo Artists, Budapest

Ottó Herman Museum, Miskolc

Komárom County Museums

Latinovits Memorial Museum, Balatonszemes

Ministry of Culture, Budapest

Museum of Hungarian Photography, Kecskemét

Petőfi Literary Museum, Budapest

Hungarian Museum of Photography. (complete œuvre, 2014.)

Borsod-Abaúj-Zemplén County Archive. (complete personal and family documents, negatives of photographs with local historical significance)
Filed under main archive unit ‘People’, entry number XVI./62., 2014)

Miskolci Galéria. Petró-Ház. (complete fine art oeuvre , 2021.)

 

Árverések, üzleti eladások
(képző- és fotóművészet)

 

Fotóművészeti Galéria, Budapest, Váci u. (külföldre)

Képcsarnok, Szentendre (külföldi vásárlók)

Magyar Fotográfusok Háza, Budapest árverései

Soós András fotókereskedő magánárverése, Budapest

K. L. Galéria, Nürnberg

I.BÁV. Fotóárverés,Budapest, 2017.

MissionArt Galéria,Budapest, 2018.

Blitz Galéria Árverés. (az anyag visszavonva) 2018.

 

 

Auctions and sales

 

Gallery of Photo Art, Váci u. Budapest (sales for abroad)

Arts Gallery (Képcsarnok), Szentendre (foreign buyers)

House of Hungarian Photographers, auctions, Budapest

Private auction of András Soós, photo art dealer, Budapest

K.L. Gallery, Nuremberg

I.Fotoaukcio,BÁV. 2017.

BudapesBudapest Art Week , 2018.

Blitz Gallery Auction. (material withdrawn) , 2018.

 

Művek magántulajdonban
(képző- és fotóművészet)

 

Abádi Andrásné, Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék,

Miskolc, tanszéki titkár,

Alföldi Róbert szinész,rendező,műgyűjteménye, Budapest

Balla Demeter fotóművész, Budapest

Bárczi Zoltán bankár, Dr. Sebő Nóra orvos, Miskolc

Balogh Éva üzletvezető, Miskolc

Francia Nagykövetség, Pierre Brochan nagykövet asszony, Budapest

Francia Nagykövetség, M. Jack Bathó kulturális attasé, Budapest

Faragó István és László Zsuzsa tipográfusok, Budapest

Gera Mihály szerkesztő, Budapest

Gruber Ildikó,Budapest,műgyűjtő

Jankovics Marcell filmrendező, Budapest

Keresztes Lajos fotóművész, Nürnberg

Kollárné Czerva Edit, asszisztens, Miskolc

Dr. Kónya Károly ideggyógyász, Miskolc (Dr. Kónya Csaba, Béres)

Králl Istvánné, Miskolc

Lenkei Zoltán grafikusművész, Miskolc

Mihálszki Józsefné, Miskolc Galéria, gazdasági vezető

Nagy Gabriella befektetési csoportvezető, Budapest

Nagy Kálmán, Miskolci Városi Könyvtár

Novák Mária anesztéziológus asszisztens, Miskolc

Dr. Pálinkás György a Legfelsőbb Bíróság tanácsvezető bírája

és felesége, Budapest

Platthy Elemér és Szávai Ágnes gépészmérnökök,Miskolc

Rékassy Csaba, Ágotha Margit grafikusművészek, Budapest

Rónaszéki László műgyűjtő gyűjteménye, Miskolc

Serfőző Simon író, Miskolc

Sulyok Gabriella grafikusművész, Budapest

Svidró Emilné könyvelő, Miskolc

Szalóczki Katalin újságíró, Miskolc

Dr. Szilágyi Szabolcs sebész, Miskolc

Szilvási Zoltán és felesége, Szilvási autójavító és üzlet, Miskolc

ifj. Szilvási Zoltán, Szilvási autójavító és üzlet, Miskolc

Dr. Szilvási Bea jogász, Budapest

Tasnádi Mária auditor, Miskolc

Dr. Tury Ferenc pszichiáter, Budapest

Valent Zsolt és Erika, V & V Stúdió, Miskolc

Varga Éva szobrászművész, Miskolc

Német, olasz, holland, francia gyűjtők a Szentendrei Erdész

Galériából és a Budapesti Fotógalériából

 

Privately owned worksMrs. András Abádi, department secretary, Department of

Culture and Visual Anthropology, Miskolc University

Demeter Balla, photo artist, Budapest

Zoltán Bárczi, banker & Nóra Sebő Dr, physician, Miskolc

Éva Balogh, shop manager, Miskolc

Pierre Brochan, ambassador, French Embassy, Budapest

M. Jack Bathó, cultural attaché, French Embassy, Budapest

István Faragó and Zsuzsa László typographers, Budapest

Mihály Gera, editor, Budapest

Marcell Jankovics, film director, Budapest

Lajos Keresztes, photo artist, Nuremberg

Edit Czerva Kollár, assistant, Miskolc

Károly Kónya Dr., neurologist, Miskolc (Csaba Kónya Dr., Béres)

Mrs István Králl, Miskolc

Zoltán Lenkei, graphic artist, Miskolc

Mrs József Mihálszki, business manager, Miskolc Gallery

Gabriella Nagy, investments specialist, Budapest

Kálmán Nagy, City Library of Miskolc

Mária Novák, anesthetist, Miskolc

György Pálinkás Dr., chief judge of the Supreme Court

and his wife, Budapest

Elemér Platthy & Ágnes Szávai, mechanical engineers, Miskolc

Csaba Rékassy & Margit Ágota, graphic artists, Budapest

Simon Serfőző, writer, Miskolc

Gabriella Sulyok, graphic artist, Budapest

Mrs Emil Svidró, accountant, Miskolc

Katalin Szalóczki, journalist, Miskolc

Szabolcs Szilágyi Dr., surgeon, Miskolc

Zoltán Szilvási & wife, Szilvási car saloon and repair shop,

Miskolc

Zoltán Szilvási Jr, Szilvási car saloon and repair shop, Miskolc

Dr Bea Szilvási, attorney, Budapest

Maria Tasnádi, auditor, Miskolc

Ferenc Tury Dr., psychiatrist, Budapest

Zsolt & Erika Valent, V&V Studio, Miskolc

Éva Varga, sculptor, Miskolc

German, Italian, Dutch and French collectors from the Erdész

Gallery in Szentendre and the Budapest Photo Gallery 

Önarckép - Fejér Ernő - 2004email : Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Copyright : Fejér Ernő